Издаваме 3 различни вида документи за завършено обучение:

1.      Свидетелство за професионална квалификация:

Свидетелството за професионална квалификация е признат от МОН документ, даващ ви правото да упражнявате избраната от вас професия. Тази диплома е валидна както за България, така и за всички страни от Европейския съюз.

За да ви бъде издадено свидетелство за професионална квалификация е необходимо:

·         да завършите пълния курс на обучение за съответната професия

·         да  вземете успешно изпитите по теория и практика за всеки модул от обучението

·         да положите успешно  държавни изпити по теория и практика на професията

2.      Удостоверение за професионално обучение

Удостоверението за професионално обучение е по образец на МОН и се издава за успешно завършен курс за професионална квалификация. Такива обучения са тези по част от професията (един или повече модули от учебната програма). Удостоверението също се признава в България и в страните-членки на ЕС.

За да ви бъде издадено Удостоверение за професионално обучение е необходимо:

·         да завършите курс за професионална квалификация

·         да вземете изпитите по теория и практика по част от професията

3.      Сертификат за завършен курс на обучение

Сертификат за успешно завършен курс на обучение е документ, който се издава по образец на КРО в уверение на това, че сте преминали успешно курс на обучение.

Валидиране на умения

Тези дипломи и сертификати може да получите и само чрез явяване на изпити при нас, чрез  т. нар. ВАЛИДИРАНЕ на професионални умения и компетентности, придобити чрез неформално и/или самостоятелно учене.  Ако работодателят ви изисква документ за дадени професионални умения, при нас може да положите изпити и да ви го издадем.