Секция проекти КРО

Приключили проекти:

„Teach-D – Day-to-day Diversity Management for Teachers” „Управление на многообразието – обучение за преподаватели“ 2016-1-DE03-KA201-023001
Продължителност: 24 месеца
Период 1.12.2016 – 30.11.2018
Програма Еразъм+ КА2 Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението
Връзка към сайта на проекта:
www.teach-d.eu

„GreenSkills4VET- Education for Sustainable Development (ESD) in context of Vocational Education and Training (VET) ” „Обучение за устойчиво развитие в контекста на професионалното образование и обучение“ 2016-1-DE02-KA202-003386
Продължителност: 22 месеца
Връзка към сайта на проекта:
www.greenskills4vet.eu

DRESS CODE for European multinational companies: a challenge for Glocal Industrial relations „ Дрескод за мултинационалните компании: предизвикателства за глобалните и местните индустриални отношения“ VS/2016/0388
Продължителност: 24 месеца 2016-2018
Връзка към сайт: https://dresscode.opencorporation.org/

TRANSFORMERS – The challenge of worker involvement in ever-changing multinational enterprises – tools for social partners and actors at company level – VS/2016/0293 „Предизвикателства пред участието на работещите в непрестанно променящите се мултинационални компании- инструменти за социалните партньори и участници на ниво предприятие“

Продължителност: 24 месеца 2016-2018
Връзка към сайт: https://transformers.opencorporation.org/?lang=en
Facebook: @OpenCorporationRanking
Twitter: @CorporationOpen
E-mail: info@opencorporation.org

GET UP – Gender Equality Training to overcome Unfair discrimination Practices in education and labour market JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9646
“Обучение в равенство на половете за преодоляване на дискриминационни практики в образованието, обучението и пазара на труда“
Продължителност: 24 месеца 2017-2018
Връзка към сайт: http://www.getupproject.eu/

I.T.E.M. Насърчаване на работническото участие на ниво компания чрез обучение на основните актьори, свързани с мултинационалните компании VP/2014/003/0053 ЕК,
ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ (VS / 2014/0470)
Продължителност: 24 месеца – декември 2014 – ноември 2016 г.

ПРОЕКТ “AGRISKILLS – СЕЛСКОСТОПАНСКИ УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ”
ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ 2014-2020
KД 2 Стратегически партньорства в сферата на професионалното образование и обучение
Продължителност: 24 месеца – септември 2014 г. – август 2016 г.

Проект “Компетенции за успех”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.10
“Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”
Продължителност: 12 месеца
Общата стойност на проекта: 71 555,56 лв

BICO – “Бипартитно многостранно партньорство за информиране, преговори и сътрудничество в секторни стратегии за подобряване на управлението на продължаващото професионално обучение, насърчаване на придобиването на нови умения и развитие на работната сила в малките и средни предприятия”
Продължителност: 12 месеца от 15.12.2012 г – 14.12.2013 г.
Бюджетна линия 04.03.03.03 “Информиране, консултиране и участие на представители на предприятия

AWICO “Инструмент за оценка на по-широки компетентности от Европейската квалификационна рамка”
LLP-LdV-TOI-2009-164.603
Многостранни проекти, Трансфер на иновации
Програма за учене през целия живот – ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
1 октомври 2009 г. – 30 септември 2011 г.

“LEASYS – Системите за обучение в ЕС и Ученето през целия живот”
I/05/B/P/PP-154123
Програма Леонардо да Винчи на ЕС – Пилотен проект
Продължителност: 24 месеца – Октомври 2005 г./ Октoмври 2007 г.

Професионално обучение за интегриране на граждани извън ЕС”
Project No: S/03/B/P/PP-161021
Продължителност: 30 месецa, 11.10.2004 – 10.04.2007

“Укрепване на капацитета на КНСБ за борба с най-тежките форми на детски труд”
Продължителност: 6 месеца
Период: юни 2005 г. – януари 2006 г.